ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ಕೊಲೊನಿಕ್ ನೀರಾವರಿ ಯಂತ್ರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಕೊಲೊನಿಕ್ ನೀರಾವರಿ ಯಂತ್ರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?


ವಸಾಹತು ಯಂತ್ರ

The cost of a colonic irrigation machine varies depending on the brand, model, and features. On average, a basic home unit can cost around $200-$500, while a professional-grade machine used in clinics can cost thousands of dollars.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು