ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್

What is calonics?


New Colonic Machine for Sale

Calonics is another term for colon hydrotherapy or colonic irrigation. This method involves the use of a specialized machine to help flush out waste and toxins from your colon.

If you’re looking for a natural way to improve your digestion and overall health, colon hydrotherapy may be a good option for you. Our company specializes in manufacturing high-quality colon hydrotherapy machines that can be delivered worldwide. If you’re interested in becoming a local distributor or reseller, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ (lucy@colonhydrotherapymachine.org), WhatsApp (+86135.1090.74.01), or leave us a message on our website.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು